Diagnoza i budowanie {kultury bezpieczeństwa}

Diagnoza i budowanie kultury bezpieczeństwa

Kształtowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa wiąże się z koniecznością zaangażowania wszystkich osób związanych z organizacją: pracodawcy, zarządu, kierowników oraz pracowników etatowych, jak również osób i instytucji wykonujących zadania na rzecz organizacji (firm kooperujących). Polega między innymi na podejmowaniu działań podnoszących efektywność zarządzania bezpieczeństwem, budowaniu świadomości pracowników za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo współpracowników, organizowaniu pracy zgodnie z zasadami ergonomii, właściwym motywowaniu pracownika do pracy. 

Planowanie i wdrożenie odpowiednich działań służących kształtowaniu pożądanej kultury bezpieczeństwa, opieramy na następujących elementach zarządzania zmianą:

 • Diagnozę aktualnego stanu kultury, określenie mocnych i słabych stron
 • Wypracowanie wizji kultury bezpieczeństwa uwzględniającej potrzeby wszystkich interesariuszy
 • Opracowanie planu rozwoju kultury bezpieczeństwa 
 • Realizacja planu budowy kultury bezpieczeństwa zgodnie z przyjętym planem rozwoju
 • Prowadzenie działań służących utrzymaniu efektu zmiany w organizacji 

W etapie diagnostycznym wykorzystujemy różnego rodzaju metody do diagnozy kultury bezpieczeństwa. Badania opieramy na metodologii badań psychologicznych pozwalającej na ocenę właściwości psychometrycznych stworzonych narzędzi diagnostycznych, a także gwarantujących wysoką trafność i rzetelność uzyskanych wyników, które będą stanowiły podstawę do tworzenia programu profilaktycznego dla naszego Klienta.

 1. Identyfikujemy poziom klimatu bezpieczeństwa pracy, za pomocą Kwestionariusza Kultury Bezpieczeństwa (KKB-50) w odniesieniu do takich jej wymiarów jak: 
 • partycypacja pracowników w sprawach bezpieczeństwa, 
 • zachowania bezpieczne,
 • zaangażowanie kierownictwa,
 • modelowanie i wzmacnianie bezpiecznych zachowań w organizacji,
 • zarządzanie ryzykiem wypadku w miejscu pracy,
 • zaplecze techniczne i ergonomia, 
 • tempo pracy i poziom zmęczenia,
 • proces szkolenia w zakresie bhp,
 • atmosfera w miejscu pracy
 • polityka organizacji w zakresie zarządzania bhp.
 1. Identyfikujemy poziom kultury bezpieczeństwa osobistego oraz określamy jej poziomu w odniesieniu do zagrożeń w środowisku pracy (fizycznych, materialnych i psychospołecznych), jak i poza nią.
 2. Określamy postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem jej wymiaru afektywnego, poznawczego i behawioralnego oraz aspektu kierunkowego (postawa pozytywna vs. negatywna) w stosunku do występujących zagrożeń fizycznych, materialnych i psychospołecznych w środowisku pracy.
 3. Diagnozujemy poziom poczucia zagrożenia w miejscu pracy, zrozumienia i internalizacji, postaw, poglądów, norm i wartości dotyczących bezpiecznych zachowań.
 4. Prowadzimy diagnozę w obszarze fizycznej przestrzeni pracy i wypływających z niej komunikatów dotyczących zachowania bezpieczeństwa 
 5. Dokonujemy analizy skuteczności wdrożonych programów w obszarze BHP i ZZL dotyczących poprawy poczucia bezpieczeństwa i kreowania pozytywnego klimatu bezpieczeństwa pracy wśród załogi.

 

Efektem przeprowadzonej diagnozy jest opracowanie rekomendacji umożliwiających implementację uzyskanych wyników w takich obszarach jak:

• promocja bezpieczeństwa przez transfer wiedzy, 

• budowanie programów szkoleniowych wzbogacających merytorycznie cykliczne szkolenia pracowników w zakresie BHP,

• wspomaganie ścieżek rozwoju i awansu pracowników,

• uwierzytelnienie systemów motywacji,

• rekrutacja i dobór pracowników,

• transfer wiedzy i doświadczeń w obrębie organizacji,

• komunikacja i informowanie o zagrożeniach,

W rekomendacjach jest zaimplementowana wiedza umożliwiająca zastosowanie jej w warunkach rzeczywistych organizacji.