Kreowanie Kultury Bezpieczeństwa zacznij od „Dlaczego?”

Kreowanie Kultury Bezpieczeństwa zacznij od „Dlaczego?”

O tym, że warto KREOWAĆ KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA zaczynając od DLACZEGO? opowiada dr Marta Znajmiecka w najnowszym wydaniu magazynu Nowoczesny Przemysł (str. 76-77): https://lnkd.in/gw-w5Xew

Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym każdego dnia podejmujemy szereg różnorodnych decyzji. Część z nich podejmowana jest w warunkach ryzyka, a innym razem są one automatyczne i wynikają z utartych wcześniej działań. To posiadana wiedza i doświadczenie decydenta stanowią główną podstawę do określenia zarówno wielkości zagrożenia jak i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. A co jeśli decyzje okazują się niewłaściwe? Niestety błędy w procesie podejmowania decyzji mogą prowadzić do brzemiennych w skutkach konsekwencji. Mogą one być nie tylko materialne, ale również ludzkie, bo przecież historia zna wiele takich przykładów. Zwykle zawodzi najbardziej niestabilny czynnik – człowiek.

Próbując przeciwdziałać tego typu zdarzeniom poszukuje się rozwiązań na szczeblu legislacyjnym, systemowym, zarządczym, których celem jest tworzenie bezpiecznego środowiska, co w praktyce oznacza wczesne rozpoznanie zagrożeń i podejmowanie działań prewencyjnych na poziomie technicznym, organizacyjnym i ludzkim.

Dlaczego?

Dlaczego opłaca się organizacji właściwe rozpoznawanie zagrożeń, a przede wszystkim, stopnia zachowań ryzykownych wśród pracowników? Nadrzędnym celem jest zwykle zredukowanie liczby wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, a także ilości podejmowanych zachowań ryzykownych. Co w efekcie ma doprowadzić do poprawy efektywności pracowników oraz lepszej frekwencji w pracy. Jeśli do tego dołożyć poprawienie się ogólnego stanu zdrowia, samopoczucia i poziomu zadowolenia z pracy, jak również współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i wzrost indywidualnej świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa to kreowanie kultury bezpieczeństwa po prostu się opłaca.

Jak?

Doskonałym punktem wyjścia w kreowaniu kultury bezpieczeństwa jest ustalenie stopnia zachowań bezpiecznych wśród wszystkich szczebli w organizacji. Można to zrobić poprzez poddanie organizacji odpowiednim badaniom kwestionariuszowym w zakresie:

  • pomiaru klimatu bezpieczeństwa (odzwierciedla odczuwana przez pracowników atmosferę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy panującą w firmie)
  • pomiaru postaw wobec bezpieczeństwa (pozwala pracodawcy przewidzieć czy pracownicy będą zachowywali się na stanowisku pracy bezpiecznie czy ryzykownie)
  • pomiaru kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki (pozwala zbadać podejście do ryzyka społecznego oraz określić stopień gotowości jednostki na narażania się na ryzyko mogące powodować uszczerbek w zakresie sprawności fizycznej)

Wyniki badań opracowane w formie obszernego raportu pozwalają zobrazować firmie, które obszary są na wysokim poziomie świadomości zagrożeń, a które należałoby wzmocnić. Niewątpliwie jednak, kreowanie kultury bezpieczeństwa powinno odbywać się przy jednoczesnym zaangażowaniu w proces kierownictwa, co wiąże się ze sformułowaniem polityki organizacji wobec bezpieczeństwa, wyrażaniem troski i zainteresowania o bezpieczeństwo pracowników, przestrzeganiem przepisów bhp oraz traktowaniem spraw BHP na równi z innymi. Ponadto, otwarta i szczera komunikacja, na którą składa się przekazywanie rzetelnych i systematycznych informacji o zagrożeniach na wszystkich szczeblach organizacji, a także partycypacja pracowników w procesach podejmowania decyzji w obszarze bezpieczeństwa jeszcze skutecznej przyczyniają się do budowania silnej kultury bezpieczeństwa w organizacji. Do tego należałoby dodać: edukację w zakresie bhp, począwszy od instruowania i szkolenia poprzez ćwiczenie umiejętności praktycznych odpowiednich do danej pracy i potrzeb pracowników; zgłaszanie i badania przyczyn wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, a w ich wyniku – podejmowanie działań zapobiegawczych; motywowanie oraz wzmacnianie bezpiecznych zachowań pracowników; współpracę między pracownikami; właściwe zarządzanie stresem; promowanie zachowań bezpiecznych w pracy jak i poza nią oraz stosowanie profilaktyki pro-zdrowotnej.

Co?

Kreowanie kultury bezpieczeństwa to nie tylko zbiór indywidualnych i grupowych reguł, norm, założeń, wartości, przekonań, umiejętności, które wpływają na skuteczność i jakość zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Należy pamiętać, że to także proces, w trakcie którego wszelkie aktywności powinny być realizowane w sposób przejrzysty, konsekwentny i ciągły.

Tym wszystkim, a nawet więcej, zajmują się eksperci i psychologowie tworzący markę SCAW, czyli Safety Culture At Work. Szerzej na www.scaw.pl

Półkole